Visie, uitgangspunten BD landbouw.

Verslag werkgroep landbouw methoden, Voedsel Anders conferentie 21 februari 2014

BD landbouw gaat uit van een holistisch benadering, alles hangt met elkaar samen in de natuur. Een boer die op een open manier de mogelijkheden van levensprocessen waarneemt en die kijkt naar de vraag van het landbouwbedrijf als basis voor bedrijfsontwikkeling. Het systeem wordt als één geheel bekeken. Bij problemen wordt naar oorzaken gezocht en niet alleen de symptomen bestreden.

Landbouw, is niet meer en niet minder dan het optimaliseren van de werking van de zon, de kosmos en de aarde. Planten zijn in staat om met fotosynthese de zonne-energie op te vangen en samen met het bodemsysteem in en rond de wortels organische stof te generen. Organische stof is voedsel voor de aarde, dier en mens.

Het uitgangspunt is voedsel voor de aarde. De aarde, de bodem en het bodemleven voeden, genereert bodem vruchtbaarheid waardoor een positieve spiraal ontstaat in organische stof productie. Deze manier van denken en uit oefening van landbouw zorgt voor een uitbreiding van het landbouwareaal. Erosie wordt hersteld en voorkomen. Op deze manier komt er wereldwijd voldoende voedsel voor alle mensen beschikbaar.

Een wijs beheer van de aarde, gebruikmakend van wat in de natuur zelf beschikbaar is, haar natuurlijke “eigen wijsheid” benutten in plaats van te denken dat we met simpel detail wetenschap de natuur onze wil kunnen opleggen (domme eigenwijsheid van de mens), geeft veel meer mogelijkheden om het goede te doen voor de aarde en daarmee voor de mensheid.

De mens, boer, in de BD landbouw wordt dan ook gezien als een dirigent in het bedrijf, leergierig voor wat de natuur ons te bieden heeft aan zelf organiserend vermogen. Op die manier kunnen zich robuuste bedrijfssystemen ontwikkelen, waarin voedsel zekerheid geoptimaliseerd wordt. Open waarneming en de ontwikkeling van een holistische mindset, je bewust zijn van het wonder van de natuur en daarin mee bewegen naar een optimalisering van bodemvruchtbaarheid voor voedsel productie. Hierbij wordt uitgegaan van wat landbouwkundig, regionaal en op bedrijfs niveau mogelijk is. Verbindingen met burgers zijn noodzakelijk om het belang van dit landbouwproces als basis van de landbouw, de cultuur te laten zijn. Van een economisch gestuurde landbouw, naar een ecologisch gestuurde landbouw waarbij  regionale voedselzekerheid  en veiligheid centraal staan.

Als voorbeelden kunnen genoemd worden: het gebruik van vaste mest in de BD landbouw, waarbij de Koolstof/Stikstof verhouding het voor het bodemleven mogelijk maakt om voedingsstoffen vast te leggen en humus op te bouwen. Drijfmest, de gebruikelijke organisch mest in de landbouw, met weinig Koolstof heeft een averechts effect op het bodemleven. Drijfmest dient meer om plant direct te voeden, zonder daarbij ook de bodem te voeden. Het bodemleven sterft waardoor de natuurlijke werking van de bodemprocessen, zoals bijvoorbeeld het binden van stikstof of het mobiliseren van Fosfaat,  vernietigd worden. Voor de kringloop of liever gezegd het positieve spiraal denken van de BD landbouw, is een goede regionale verhouding tussen dierlijke- (mest voedt de bodem) en plantaardige productie van belang. Melkkoeien zijn in eerste instantie voor de mest (ontwikkeling van bodemvruchtbaarheid) en pas daarna voor melk- en vlees productie. De voeding van de koe is gebaseerd op ruwvoer, planten die niet voor menselijke consumptie geschikt zijn.

Variatie tussen bedrijfsvormen, regio’s en de eigen veredeling van planten en dieren bieden ontelbare en verrassende mogelijkheden voor het vergroten van de draagkracht en weerbaarheid als resultaat van toenemende biodiversiteit.  Een robuust landbouw systeem roeit geen ziekten en plagen uit, maar biedt weerstand waardoor deze geen grote schade veroorzaken. Zo worden ecologische evenwichten in het landbouw systeem  door optimalisering in plaats van maximalisering van productie mogelijk gemaakt.

De BD vereniging is een Boer Burger vereniging waarin gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de aarde en daarmee ons bestaan genomen wordt. Er wordt gewerkt aan een economie die dienstbaar is aan de aarde en de mens.

Door Piet van IJzendoorn